top of page

Meals & nutrition

Public·74 members
Jessica Jones
Jessica Jones

Plan De Conturi Contabilitate Pdf Downloadlplan conturi contabilitate, plan conturi contabilitate publica, plan conturi contabilitatea institutiilor publice, plan conturi contabilitate bancara, plan conturi contabilitate bugetara, plan conturi contabilitate financiara, plan de conturi contabilitate publica, contabilitatea bugetara plan de conturi, plan de conturi contabilitate manageriala, plan de conturi contabilitatea institutiilor de credit, planul de conturi contabilitate, planul de conturi contabilitate financiara, planul de conturi contabilitate bancara, plan conturi contabile 2020
Plan De Conturi Contabilitate Pdf DownloadlPlanul de conturi reprezintă un sistem de clasificare constând dintr-o listă a tuturor conturilor folosite de o entitate economică în contabilitate, ordonate după conținutul economic și funcția contabilă.


Standardele internaționale de contabilitate cercetează și argumentează științific evenimentele și soluțiile corespunzătoare, evident într-un câmp de rezoluții alternative, așa că atunci când trecem la utilizarea practică a conturilor trebuie să avem în vedere că orice cont se circumscrie într-un anume perimetru, într-un "cadru general" denumit și "Plan contabil general", construit și el după o serie de reguli specifice care țin seama de funcționalitatea conturilor, de conținutul lor economic, de acoperirea necesităților de informare, de calcul și control economic etc.


În cadrul standardelor de contabilitate, planul contabil general reprezintă "platforma" de lansare a întregului mecanism de reprezentare și calcul al situației patrimoniale și al rezultatelor obținute. Fiecare cont dimensionat în cadrul planului se delimitează ca o pistă pe care aleargă datele în vederea constituirii indicatorilor economici și financiari necesari în gestiune și comunicare, în măsurarea poziției financiare și a performanțelor. În structura sa cea mai generală conturile sunt sistematizate, înainte de toate, pe clase omogene cu o adresă clar delimitată. Dacă analizăm această structură așa cum este ea reglementată în România, în consens cu normele internaționale de contabilitate, constatăm următorul tablou al conturilor (valabil pentru orice tip de persoană juridică, eventualele paricularități regăsindu-se în interiorul claselor):


CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI10. CAPITAL ȘI REZERVE101. Capital31011. Capital subscris nevărsat (P)1012. Capital subscris vărsat (P)1015. Patrimoniul regiei (P)1016. Patrimoniul public4 (P)104. Prime de capital1041. Prime de emisiune (P)1042. Prime de fuziune/divizare (P)1043. Prime de aport (P)1044. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)105. Rezerve din reevaluare (P)106. Rezerve1061. Rezerve legale (P)1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)1064. Rezerve de valoare justă5 (P)3 În funcție de forma juridică a entității se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.4 Acest cont mai apare doar la entitățile care nu au finalizat procedurile legale de transfer albunurilor de natura patrimoniului public.5 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 99100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009971065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve dinreevaluare (P)1067. Rezerve din diferențe de curs valutar în relație cu investițianetă într-o entitate străină6 (A/P)1068. Alte rezerve (P)107. Rezerve din conversie7 (A/P)108. Interese care nu controlează81081. Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar(A/P)1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)109. Acțiuni proprii1091. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A)1092. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)11. REZULTATUL REPORTAT117. Rezultatul reportat1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat saupierderea neacoperită (A/P)1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată aIAS, mai puțin IAS 299 (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(A/P)1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicareaReglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a aComunităților Economice Europene (A/P)12. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)14. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAUANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII6 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.7 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.8 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.9 Acest cont apare doar la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont.98141. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor decapitaluri proprii (P)149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cutitlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)15. PROVIZIOANE151. Provizioane1511. Provizioane pentru litigii (P)1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alteacțiuni similare legate de acestea (P)1514. Provizioane pentru restructurare (P)1515. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P)1516. Provizioane pentru impozite (P)1518. Alte provizioane (P)16. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE161. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate destat (P)1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate debănci (P)1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate destat (P)1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)162. Credite bancare pe termen lung1621. Credite bancare pe termen lung (P)1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)1623. Credite externe guvernamentale (P)1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626. Credite de la trezoreria statului (P)1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)166. Datorii care privesc imobilizările financiare1661. Datorii față de entitățile afiliate (P)1663. Datorii față de entitățile de care compania este legată prininterese de participare (P)167. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)168. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P)1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 101991685. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P)1686. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile de care companiaeste legată prin interese de participare (P)1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)169. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A)CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE201. Cheltuieli de constituire (A)203. Cheltuieli de dezvoltare (A)205. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și activesimilare (A)207. Fond comercial2071. Fond comercial pozitiv10 (A)2075. Fond comercial negativ11 (P)208. Alte imobilizări necorporale (A)21. IMOBILIZĂRI CORPORALE211. Terenuri și amenajări de terenuri (A)2111. Terenuri2112. Amenajări de terenuri212. Construcții (A)213. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații2131. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)(A)2132. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)2133. Mijloace de transport (A)2134. Animale și plantații (A)214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilorumane și materiale și alte active corporale (A)22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE223. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații în cursde aprovizionare (A)10 Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.11 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009100224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilorumane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)233. Imobilizări necorporale în curs de execuție (A)234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE261. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)263. Interese de participare (A)264. Titluri puse în echivalență12 (A)265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanțe imobilizate2671. Sume datorate de entitățile afiliate (A)2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entitățile afiliate (A)2673. Creanțe legate de interesele de participare (A)2674. Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare(A)2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)2678. Alte creanțe imobilizate (A)2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățileafiliate (P)2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P)2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE280. Amortizări privind imobilizările necorporale2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)12 Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 1031012805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilorcomerciale, drepturilor și activelor similare (P)2807. Amortizarea fondului comercial13 (P)2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)281. Amortizări privind imobilizările corporale2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812. Amortizarea construcțiilor (P)2813. Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor șiplantațiilor (P)2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE AIMOBILIZĂRILOR290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor,mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial14 (P)2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor deterenuri (P)2912. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)2913. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor, mijloacelor detransport, animalelor și plantațiilor (P)2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs deexecuție (P)2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs deexecuție (P)296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute laentitățile afiliate (P)2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare(P)2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate deentitățile afiliate (P)2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate deinteresele de participare (P)13 Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.14 Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.20091022966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordatepe termen lung (P)2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate(P)CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE30. STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE301. Materii prime (A)302. Materiale consumabile3021. Materiale auxiliare (A)3022. Combustibili (A)3023. Materiale pentru ambalat (A)3024. Piese de schimb (A)3025. Semințe și materiale de plantat (A)3026. Furaje (A)3028. Alte materiale consumabile (A)303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)308. Diferențe de preț la materii prime și materiale (A/P)32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare(A)326. Animale în curs de aprovizionare (A)327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)33. PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE331. Produse în curs de execuție (A)332. Servicii în curs de execuție (A)34. PRODUSE341. Semifabricate (A)MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 105103345. Produse finite (A)346. Produse reziduale (A)348. Diferențe de preț la produse (A/P)35. STOCURI AFLATE LA TERȚI351. Materii și materiale aflate la terți (A)354. Produse aflate la terți (A)356. Animale aflate la terți (A)357. Mărfuri aflate la terți (A)358. Ambalaje aflate la terți (A)36. ANIMALE361. Animale și păsări (A)368. Diferențe de preț la animale și păsări (A/P)37. MĂRFURI371. Mărfuri (A)378. Diferențe de preț la mărfuri (A/P)38. AMBALAJE381. Ambalaje (A)388. Diferențe de preț la ambalaje (A/P)39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎNCURS DE EXECUȚIE391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)392. Ajustări pentru deprecierea materialelor3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor deinventar (P)393. Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție (P)394. Ajustări pentru deprecierea produselor106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.20091043941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate laterți (P)3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți (P)3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți (P)3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți(P)3956. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți (P)3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți (P)3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți (P)396. Ajustări pentru deprecierea animalelor (P)397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI40. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)404. Furnizori de imobilizări (P)405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de naturastocurilor (A)4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)41. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE411. Clienți4111. Clienți (A)4118. Clienți incerți sau în litigiu (A)413. Efecte de primit de la clienți (A)MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 107105418. Clienți - facturi de întocmit (A)419. Clienți - creditori (P)42. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE421. Personal - salarii datorate (P)423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)424. Prime reprezentând participarea personalului la profit15 (P)425. Avansuri acordate personalului (A)426. Drepturi de personal neridicate (P)427. Rețineri din salarii datorate terților (P)428. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)4282. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE431. Asigurări sociale4311. Contribuția unității la asigurările sociale (P)4312. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)4313. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate(P)4314. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate(P)437. Ajutor de șomaj4371. Contribuția unității la fondul de șomaj (P)4372. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)438. Alte datorii și creanțe sociale4381. Alte datorii sociale (P)4382. Alte creanțe sociale (A)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE441. Impozitul pe profit/venit4411. Impozitul pe profit (P)4418. Impozitul pe venit16 (P)15 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.16 Se utilizează pentru evidențierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009106442. Taxa pe valoarea adăugată4423. TVA de plată (P)4424. TVA de recuperat (A)4426. TVA deductibilă (A)4427. TVA colectată (P)4428. TVA neexigibilă (A/P)444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445. Subvenții4451. Subvenții guvernamentale (A)4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A)4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A)446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)447. Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)448. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului4481. Alte datorii față de bugetul statului (P)4482. Alte creanțe privind bugetul statului (A)45. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI451. Decontări între entitățile afiliate4511. Decontări între entitățile afiliate (A/P)4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P)453. Decontări privind interesele de participare4531. Decontări privind interesele de participare (A/P)4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare(A/P)455. Sume datorate acționarilor/asociaților4551. Acționari/asociați - conturi curente (P)4558. Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente (P)456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)457. Dividende de plată (P)458. Decontări din operații în participație4581. Decontări din operații în participație - pasiv (P)4582. Decontări din operații în participație - activ (A)46. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘIMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.2009 109107461. Debitori diverși (A)462. Creditori diverși (P)47. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operații în curs de clarificare (A/P)475. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII4751. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentruinvestiții (P)4753. Donații pentru investiții (P)4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII481. Decontări între unitate și subunități (A/P)482. Decontări între subunități (A/P)49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (P)495. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrulgrupului și cu acționarii/asociații (P)496. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE50. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT501. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)505. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)506. Obligațiuni (A)508. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate5081. Alte titluri de plasament (A)110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 766 bis/10.XI.20091085088. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt5091. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățilea


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • tinystarslearningc
 • Tommy Cooper
  Tommy Cooper
 • Magda Nowak
  Magda Nowak
 • kaver err
  kaver err
 • Tracy Snead
  Tracy Snead
bottom of page